Loading...
ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΑΧΑΪΑΣ
Περισσότερα...
Φέρνουμε το αύριο
πιο κοντά
Περισσότερα...
Μειώνουμε τα απορρίμματα
δίνουμε χώρο στη ζωή
Περισσότερα...
Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2022

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού

(Επανάληψη δημοσίευσης λόγω έγκρισης παράτασης προθεσμίας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών)

Από: ΣΥΔΙΣΑ, Προκηρύξεις

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Αχαΐας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για το διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) & ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΒ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΛΟΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ» και αριθμό διακήρυξης ΚΗΜΔΗΣ 22PROC011187244, ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 46/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ Ν. Αχαΐας (ΑΔΑ: 604Σ46ΜΣΙΨ-3ΩΩ), εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών κατά τριάντα πέντε (35) ημέρες. ήτοι έως την 05.12.2022.

Το κείμενο της περίληψης διακήρυξης με τα βασικά χαρακτηριστικά του διαγωνισμού επαναλαμβάνεται στη συνέχεια. Το σύνολο των τευχών δημοπράτησης και τευχών της σύμβασης, περιλαμβανομένων των τροποποιήσεων και διευκρινίσεων, είναι αναρτημένα και διαθέσιμα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού 191199.

Κείμενο προκήρυξης:

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Αχαΐας διακηρύσσει τη διεξαγωγή Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/16, όπως ισχύει, με αξιολόγηση μελέτης (άρθρο 50 Ν.4412/16, όπως ισχύει) για την ανάθεση του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) & ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΒ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΛΟΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 44.435.933,92 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%), πλέον δικαιώματος προαίρεσης ποσού 30.675.317,49 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ.4 του Ν.4412/16 και περιλαμβάνει δύο διακριτά μέρη:
(α) ΜΕΡΟΣ 1: την κατασκευή και 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου
(β) ΜΕΡΟΣ 2: την υπηρεσία κανονικής λειτουργίας του έργου για έξι (6) έτη
Με δεδομένο ότι το κύριο αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή της ΜΕΑ, σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.4412/16, η μικτή σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί συμβάσεων έργου.

Στα έγγραφα της σύμβασης προβλέπονται δικαιώματα του Κυρίου του Έργου για μονομερή ανανέωση της σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης) ως εξής:
1ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: αφορά στην κανονική λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) ετών με προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 2.553.104,89 € ανά έτος εφαρμογής του δικαιώματος προαίρεσης πλέον ΦΠΑ 24% και σε 15.318.629,35 € για τα έξι (6 ) έτη πλέον ΦΠΑ 24%.
2ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: αφορά σε εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό, σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή και τον Π/Υ, όπως αναλύονται στην Προμελέτη και στα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου, προϋπολογισμού 15.356.688,14 € χωρίς ΦΠΑ 24%.

Τα CPV έργου είναι: 45222100-0 (Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων) , 45253800-3 (Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες λιπασματοποίησης), 90513000-6 (Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων) , 34144710-8 (Τροχοφόροι φορτωτές), 42415110-2 (Περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα), 34138000-3 (Οδικοί ελκυστήρες), 34134200-7 (Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/16 (Α’ 147) των κανονιστικών πράξεων (Π.Δ. και Υ.Α.) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, τους όρους της Διακήρυξης, καθώς και των τευχών δημοπράτησης. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί ως εξής:
- Όσον αφορά στην κατασκευή και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου, η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων δίδεται αποκλειστικά κατ’ αποκοπή για τα επιμέρους μέρη του έργου, συντάσσεται και υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 & το άρθρο 95 παρ.2.(γ) του Ν.4412/16, όπως ισχύει, με υποβολή των συμπληρωμένων αρχείων του ηλεκτρονικού υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» όπως ορίζεται στη Διακήρυξη
- Όσον αφορά στην 6ετή κανονική λειτουργία, η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που χορηγείται στον υποψήφιο ανάδοχο από την Υπηρεσία με υποβολή των συμπληρωμένων αρχείων του ηλεκτρονικού υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» όπως ορίζεται στη Διακήρυξη.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 134- 138 του Ν.4281/14 (ΦΕΚ/Α/160/8-8-2014) και στην Υ.Α 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β/2.6.2017). Σημείο επαφής, απ' όπου μπορεί να διατεθεί το κείμενο της διακήρυξης καθώς και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, είναι ο ειδικός, δημόσια προσβάσιμος, χώρος "Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 191199, στο ΚΗΔΜΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα https://sydisa-achaias.gr . Τυχόν διευκρινίσεις - ερωτήματα σχετικά με τον διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, έως την 24/11/2022 και η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 28/11/2022.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών:Δευτέρα, 05/12/2022ώρα 12:00
Ημερομηνία Αποσφράγισης προσφορών:Δευτέρα, 12/12/2022ώρα 10:00
(Οι ανωτέρω ώρες των προθεσμιών ορίζονται με 24-ωρη μορφή ώρας)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο των Η/Μ ΕΡΓΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη «Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις», στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία (πρβλ. σχετικώς Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α του Ν.4412/16, ως ισχύει). Η εν λόγω απαίτηση αφορά τους οικονομικούς φορείς οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκτέλεση υπηρεσιών (κανονική λειτουργία ΜΕΑ) και συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων».
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του Ν.4412/16. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Προβλέπονται κριτήρια επιλογής σχετικά με την Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων, όπως λεπτομερώς ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (96) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

Το έργο (κατασκευή και 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία και δικαίωμα προαίρεσης για εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό) χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής κατά 85%, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΛΟΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5072915. Ο φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με κωδικό Σ.Α. 2751 και ο ενάριθμος της πράξης είναι 2021ΣΕ27510009. Η θετική γνώμη της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης. Η 6ετής κανονική λειτουργία και το δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 6ετή λειτουργία θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ. Νομού Αχαΐας.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, κατά τους όρους του άρθρου 72 παράγραφος §1.α του N.4412/16 (Α’ 147), όπως ισχύει, συνολικού ύψους οκτακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων δέκα οκτώ ευρώ (888.718,00 €). Οι εγγυητικές επιστολές θα απευθύνονται προς τον κύριο του έργου (Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Αχαΐας) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών πρέπει να είναι τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης (ήτοι μέχρι 04/04/2024).

Τα έξοδα Δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης στον τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή.

ΠΑΤΡΑ, 17/10/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ


Αρχεία:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ